Haittavaikutuksista ja tuotevirhe-epäilyistä ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan viranomaiselle: www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista Fimealle.
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Voit ilmoittaa Lillyn tuotteeseen liittyvän haittavaikutuksen tai tuotevirhe-epäilyn sähköpostitse laaketurva@lilly.com tai soittamalla Oy Eli Lilly Finland Ab:n puhelinvaihteeseen +358 9 854 5250.

Älä käytä tätä verkkosivustoa haittavaikutusten tai tuotevirhe-epäilyjen ilmoittamiseen.