Indikasjoner (1)

  • Monoterapi til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en RET-hemmer.

  • Monoterapi til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv skjoldkjertelkreft som trenger systemisk behandling etter tidligere behandling med sorafenib og/eller lenvatinib.

  • Monoterapi til behandling av voksne og ungdom >12 år med avansert RET-mutert medullær skjoldkjertelkreft (MTC).


Utvalgt sikkerhetsinformasjon (2,3,4)

De vanligste alvorlige bivirkningene er abdominalsmerte (2,5 %), overfølsomhet (2,0 %), diaré (1,9 %), økt ALAT (1,5 %) og økt ASAT (1,5 %). Permanent seponering av Retsevmo på grunn av akutte bivirkninger under behandling, uavhengig av årsak, oppsto hos 8,0 % av pasientene. Bivirkninger som resulterte i permanent seponering (2 eller flere pasienter) inkluderte økt ALAT (0,6 %), fatigue (0,6 %), økt ASAT (0,5 %), overfølsomhet (0,3 %) og trombocytopeni (0,3 %).

Pasienter bør overvåkes for symptomer som indikerer ILD/pneumoni. Basert på alvorlighetsgraden av ILD/pneumoni, bør dosen av selperkatinib avbrytes, reduseres eller seponeres permanent.

ALAT og ASAT skal overvåkes før oppstart, hver 2. uke i de første 3 månedene med behandling, månedlig de neste 3 månedene med behandling, og ellers som klinisk indisert. Pasientenes blodtrykk skal kontrolleres før oppstart med, overvåkes under behandling og behandles med standard blodtrykksenkende behandling. Dosejustering kan være nødvendig. Forlenget QT-intervall ble rapportert og selperkatinib skal brukes med forsiktighet hos pasienter med tilstander som medfødt langt QT-syndrom eller ervervet langt QT-syndrom eller andre kliniske tilstander som predisponerer for arytmierEKG og serumelektrolytter skal overvåkes hos alle pasienter etter 1 uke med selperkatinib-behandling, minst månedlig de først 6 månedene og ellers som klinisk indisert med jevnlig justering av frekvens basert på risikofaktorer inkludert diaré, oppkast og/eller kvalme.

Hypotyreose er rapportert hos pasienter som fikk selperkatinib. Grunnleggende laboratoriemåling av skjoldbruskkjertelens funksjon anbefales hos alle pasienter. Pasienter med eksisterende hypotyreose bør behandles i henhold til standard medisinsk praksis før oppstart av behandling med selperkatinib. Alle pasienter bør observeres nøye for tegn og symptomer på forstyrrelser i funksjonen til skjoldbruskkjertelen under behandling med selperkatinib.

Hypokalemi, hypomagnesemi og hypokalsemi skal korrigeres før oppstart med selperkatinib og under behandling. QT-intervall skal overvåkes med EKG hyppigere hos pasienter der samtidig behandling med legemidler som er kjent for å forlenge QT-intervallet Samtidig bruk med sterke CYP3A4-induktorer skal unngås på grunn av risiko for redusert effekt av selperkatinib.

Fertile kvinner må bruke svært sikker prevensjon under behandling og i minst én uke etter den siste selperkatinibdosen. Menn med kvinnelige, fertile partnere må bruke sikker prevensjon under behandling og i minst én uke etter den siste dosen. Både menn og kvinner bør søke råd om fertilitetsbevaring før behandling.

Overfølsomhet ble rapportert hos pasienter som fikk selperkatinib. Tegn og symptomer på overfølsomhetinkluderte feber, utslett og artralgi eller myalgi med sammenfallende lave platetall eller forhøyede aminotransferaser. Utsett selperkatinib dersom overfølsomhet forekommer og start steroidbehandling. Pasienter skal fortsette med steroider inntil måldosen nås og deretter trappes ned. Seponer selperkatinib permanent ved tilbakevendende overfølsomhet. Alvorlige, inkludert fatale, blødningshendelser er rapportert hos pasienter som fikk selperkatinib. Seponer selperkatinib permanent hos pasienter med livstruende eller gjentagende alvorlig blødning.

Tumorlysesyndrom (TLS) Tilfeller av TLS ble observert hos pasienter behandlet med selperkatinib. Risikofaktorer for TLS inkluderer høy tumorbyrde, eksisterende kronisk nyreinsuffisiens, oliguri, dehydrering, hypotensjon og sur urin. Disse pasientene bør overvåkes nøye og behandles som klinisk indisert, og passende profylakse inkludert hydrering bør vurderes.


Virkningsmekanisme (5)

Selperkatinib er en hemmer av RET («rearranged during transfection») reseptortyrosinkinase. Selperkatinib hemmer villtype RET og multiple muterte RET isoformer, i tillegg til VEGFR1 og VEGFR3 med IC50-verdier med variasjon fra 0,92 nm til 67,8 nm. I andre enzymanalyser hemmet selperkatinib også FGFR1, 2 og 3 ved høyere konsentrasjoner som fremdeles var klinisk oppnåelige. I en bindingsanalyse ved konsentrasjonen 1 mikrom selperkatinib ble signifikant antagonistbindingsaktivitet (> 50%) observert for 5-HT (serotonin) transportør (70,2 % antagonist) og α2C adrenoreseptor (51,7 % antagonist). Konsentrasjonen 1 mikrom er ca. 7 ganger høyere enn maksimal ubundet plasmakonsentrasjon ved den effektive dosen av selperkatinib. Visse punktmutasjoner i RET, eller kromosomale forandringer som involverer RET-fusjoner med ulike partnere som kan resultere i konstitutivt, aktiverte, kimeriske RET-fusjonsproteiner, kan virke som onkogene drivere ved å fremme celleproliferasjon av tumorcellelinjer. I in vitro og in vivo tumormodeller demonstrerte selperkatinib anti-tumoraktivitet i celler som inneholdt konstitutiv aktivering av RET-protein, som resultat av genfusjoner og -mutasjoner, inkludert CCDC6-RET, KIF5B-RET, RET V804M, og RET M918T. I tillegg viste selperkatinib anti-tumor aktivitet i intrakranielt implanterte mus med pasientderivert RET-fusjonspositiv tumor.

For mer informasjon og bestilling av materiell

HCP-digital-red.png

Få digital oppfølging

Klikk her

Referanser:

  1. Retsevmo SPC 16.08.2023, seksjon 4.1

  2. Retsevmo SPC 16.08.2023, seksjon 4.4

  3. Retsevmo SPC 16.08.2023, seksjon 4.6

  4. Retsevmo SPC 16.08.2023, seksjon 4.8

  5. Retsevmo SPC 16.08.2023, seksjon 5.1

PP-SE-NO-0031 09.2023