Etyka i zgodność z przepisami

W firmie Lilly dążymy do przestrzegania najwyższych standardów kodeksu postępowania we wszystkich kontaktach biznesowych na całym świecie. Nasz międzynarodowy program etyki i zgodności z przepisami prawa wspiera to zobowiązanie. Program etyki i zgodności został zaprojektowany w celu spełnienia wszystkich zewnętrznych wymagań, w tym zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego przyjętego przez Związek Pracodawców Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Podstawowe wartości Lilly, takie jak uczciwość, doskonałość i szacunek dla ludzi, stanowią podstawę programu etyki i zgodności z przepisami prawa oraz wszystkich naszych aktywności. Podstawowe elementy naszego programu etyki i zgodności z przepisami obejmują:

Współpraca z organizacjami pacjenckimi

Organizacje pacjenckie odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu wsparcia chorym i ich bliskim. Ich misją jest przekazywanie informacji oraz promowanie wiedzy na temat danej jednostki chorobowej, a także na temat sposobów radzenia sobie w codziennym życiu z chorobą. Organizacje pacjenckie we współpracy ze środowiskiem medycznym prowadzą prozdrowotne kampanie edukacyjne podkreślając znaczenie profilaktyki i zdrowego trybu życia.

Lilly angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów w sposób transparentny i zgodny z najwyższymi standardami etycznymi, przepisami prawa, procedurami firmy oraz branżowymi kodeksami etycznego postępowania obowiązującymi w danym kraju.

Raport ze współpracy z organizacjami pacjenckimi w Polsce.
Nota metodologiczna dotycząca organizacji pacjentów

Nadzór

Nasz dyrektor ds. etyki i zgodności z przepisami składa sprawozdania do Komisji ds. polityki publicznej i zgodności z przepisami działającej w ramach zarządu firmy Lilly, a także do dyrektora generalnego. Jego zadaniem jest opracowywanie, prowadzenie i monitorowanie tego programu, a tym samym zarządzanie zróżnicowaną organizacją, która działa we wszystkich regionach geograficznych.

Komisja ds. zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, która obejmuje najwyższych doświadczeniem liderów biznesowych i funkcyjnych, zapewnia nadzór nad programem etyki i zgodności z przepisami oraz programem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Dyrektor ds. etyki i zgodności z przepisami przedstawia tej Komisji oraz Komisji ds. polityki publicznej i zgodności z przepisami kwartalne sprawozdania dotyczące obu programów. Co roku zarząd otrzymuje raport o stanie zgodności i dokonuje przeglądu planu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa.

Zapisane standardy

The Red Book, nasz kodeks postępowania w biznesie, jest deklaracją zasad, które przewodzą naszym działaniom. Opierają się one na 11 zasadach korporacyjnych i są zgodne z wartościami naszej firmy, jakimi są uczciwość, doskonałość i szacunek dla ludzi. Nasze międzynarodowe procedury, standardy i szkolenia są zgodne z kodeksem postępowania w biznesie. Każdy z pracowników i współpracowników jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji z zachowaniem uczciwości, dzięki czemu możemy zdobywać i utrzymywać zaufanie naszych klientów.

Edukacja i szkolenia

Wymagamy ciągłego szkolenia oraz kształcenia wszystkich pracowników i współpracowników z zakresu dokumentu Red Book, powiązanych zasad i procedur oraz odpowiednich wymogów prawnych dla określonych ról.

Komunikacja

Aktywnie promujemy otwartą komunikację na wszystkich poziomach organizacji. Nasi pracownicy i współpracownicy rozumieją, że mają obowiązek zgłaszać wszelkie pytania czy wątpliwości dotyczące potencjalnych naruszeń lub nieetycznych zachowań, które mogą zaszkodzić firmie Lilly lub osobom, które obsługujemy. Od naszych liderów oczekuje się wspierania i promowania reguł otwartej komunikacji. Osoby pracujące w Lilly mogą zgłaszać wątpliwości liderom firmy, a także pracownikom działu HR, etyki i zgodności z przepisami lub pracownikom działu prawnego. Infolinia jest dostępna przez 24 godziny na dobę dla pracowników i osób na całym świecie. Zgodnie z przepisami miejscowymi dostęp do niej można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 1-800-815-2481 lub przez Internet pod adresem Lilly EthicsPoint. Dostępne jest wsparcie tłumacza, a informacje można przekazywać anonimowo.

Audyt i monitorowanie

Na bieżąco oceniamy, szacujemy, monitorujemy i kontrolujemy zgodność z naszym programem etyki i zgodności z przepisami oraz powiązanymi z nim zasadami i procedurami. Wnioski zgłaszamy liderom, lokalnemu kierownictwu i komitetom ds. ładu korporacyjnego.

Reakcja na potencjalne naruszenia

Badamy wszystkie zgłoszenia potencjalnych naruszeń, korzystając ze standardowego procesu. W przypadku naruszenia przepisów określamy odpowiednie konsekwencje dyscyplinarne, oceniając każdą sprawę indywidualnie. Dokonujemy ewaluacji obowiązujących procedur, procesów i praktyk biznesowych, aby ustalić, czy konieczne są zmiany w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom.

Oprócz programu etyki i zgodności z przepisami prowadzimy odrębne międzynarodowe programy z zakresu ochrony prywatności i bioetyki. Nasz globalny program ochrony prywatności ma na celu ochronę i poszanowanie danych osobowych osób, które mają kontakt z naszą firmą, produktami, aplikacjami mobilnymi, usługami cyfrowymi i stronami internetowymi. Nasz program bioetyczny ma na celu m.in. ochronę praw i dobra pacjentów oraz uczestników badań klinicznych.

PP-MG-PL-0161