PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści, które można przeczytać lub zobaczyć na niniejszej stronie, podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego lub innej ochronie, a także są własnością spółki Lilly lub osoby trzeciej, która udzieliła spółce Lilly licencji lub prawa do korzystania z takich materiałów. W braku wyraźnego pozwolenia żadne z treści, które można przeczytać lub zobaczyć na niniejszej stronie, nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane, chyba że jest to dozwolone na mocy niniejszego Regulaminu lub na podstawie uprzedniej pisemnej zgody spółki Lilly.

Jeżeli w sposób wyraźny nie podano inaczej, wyrażamy zgodę na drukowanie przez użytkownika pojedynczych stron na własne, niekomercyjne potrzeby związane z gromadzeniem informacji na temat usług czy produktów oferowanych przez spółkę Lilly lub na niekomercyjne potrzeby użytkownika związane z ochroną zdrowia lub edukacją. Jeżeli użytkownik jest pracownikiem służby zdrowia lub dostawcą usług medycznych, użytkownik może drukować pojedyncze strony z naszej witryny, o ile w sposób wyraźny nie określono inaczej, a także przekazywać takie informacje i materiały innym osobom. Nie dajemy użytkownikowi żadnej innej zgody na udzielanie licencji, sprzedaż, przechowywanie, zmienianie, modyfikowanie ani tworzenie dzieł pochodnych takich materiałów. Niniejsza zgoda nie stanowi przeniesienia tytułu własności i na podstawie niniejszej zgody użytkownik nie ma prawa do:

wykorzystywania jakichkolwiek materiałów w celach komercyjnych ani w celach ich publicznego udostępnienia;

usuwania jakichkolwiek not o prawach autorskich, znaków towarowych ani innych zastrzeżonych oznaczeń materiałów;

umieszczania lustrzanych kopii materiałów na innym serwerze.

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń, że wykorzystywanie przez użytkownika jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w witrynie internetowej nie naruszy praw osób trzecich.

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie znaki słowno-graficzne logo, nazwy, projekty i oznaczenia na niniejszej stronie są znakami towarowymi stanowiącymi własność spółki Lilly lub znakami z których ta korzysta na podstawie licencji. Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie takich znaków lub innych informacji jest surowo zabronione. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako przenoszące w sposób dorozumiany, zgodnie z zasadą venire contra factum proprium ani w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa na mocy jakiegokolwiek patentu bądź znaku towarowego spółki Lilly lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Jeżeli powyżej nie wskazano wyraźnie inaczej, żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako przenoszące jakąkolwiek licencję lub prawo na mocy praw autorskich przysługujących Lilly.

O ile na stronie nie stwierdza się w sposób wyraźny inaczej, podając nam jakiekolwiek informacje, włącznie z wszelkimi uwagami, komentarzami, sugestiami, pomysłami, notatkami, rysunkami, grafiką, koncepcjami lub innymi informacjami, użytkownik przekazuje te informacje na rzecz spółki Lilly, udzielając jej w ten sposób nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze wszystkich takich materiałów na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności polach podanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z prawem sublicencji), następuje to nieodpłatnie, a informacje takie będą uznawane za niebędące informacjami poufnymi. Spółka Lilly nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i będzie mogła w dowolny sposób odtwarzać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać je wśród innych osób bez ograniczeń – chyba że ograniczenia takie wynikałyby z właściwych przepisów w zakresie prywatności – bez konieczności uzyskania zgody użytkownika czy zapłaty wynagrodzenia na rzecz użytkownika lub dowolnej innej osoby. Spółka Lilly będzie mogła wedle własnego uznania wykorzystywać każdą wiedzę operacyjną know-how lub techniki zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w szczególności w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów, których wytworzenie oparto na takich informacjach. Dotyczy to przypadków, w których użytkownik przekazuje nam takie informacje pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie, tablicy ogłoszeń, a także w każdy inny sposób. Spółka Lilly może w dowolnym czasie monitorować, dokonywać przeglądu oraz, według własnego uznania, modyfikować lub usuwać dowolne wpisy zamieszczane przez użytkownika na stronie, przy czym nie jest to jej obowiązkiem.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, ani nie przesyłać żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, zawierają pogróżki, oszczerstwa, są szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, profanujące lub mogą w jakikolwiek sposób naruszać dowolne prawo, przepis lub zasadę. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały, które przekazuje za pośrednictwem witryny. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać, w tym pocztą elektroniczną, nie nadawać oraz nie przekazywać, nie dystrybuować i w żaden inny sposób nie publikować za pośrednictwem witryny żadnych materiałów, które zakłócają normalne funkcjonowanie witryny, włącznie z nadawaniem lub przekazywaniem w inny sposób materiałów, które nie są związane z danym przedmiotem lub w inny sposób ograniczają czy uniemożliwiają innemu użytkownikowi korzystanie z witryny. Poprzez korzystanie ze strony użytkownik może udostępniać i/lub Lilly może gromadzić określone ograniczone informacje na temat użytkownika oraz na temat korzystania przez niego z witryny internetowej. Spółka Lilly może wykorzystywać takie informacje w dowolnym celu, jaki uzna za właściwy, włącznie z celami marketingowymi.

W czasie korzystania przez użytkownika z witryny, informacje będą przesyłane za pośrednictwem środków, które pozostają poza kontrolą i właściwością spółki Lilly oraz jej dostawców. W związku z tym spółka Lilly nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia, awarii, przerwy w przesyle lub zniszczenia jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, a także w związku z opóźnieniem, awarią, przerwą przesyłu czy zniszczeniem ww. danych i informacji.

Siedziba spółki Lilly znajduje się w Polsce. Z niniejszej witryny mogą korzystać wyłącznie polscy rezydenci. Spółka Lilly nie składa żadnego oświadczenia na temat tego, czy materiały zawarte na stronie są odpowiednie lub czy można z nich korzystać w innych krajach. Dostęp do zawartości strony dla niektórych osób lub w niektórych innych krajach (poza Polską) może być sprzeczny z prawem. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny z lokalizacji spoza Polski, czyni to na własną odpowiedzialność i jego obowiązkiem jest stosowanie się do przepisów prawa obowiązujących w kraju użytkownika.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom polskiego prawa materialnego, bez uwzględnienia norm kolizyjnych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek sąd właściwy, nieważność takiego postanowienia pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na wyłączną właściwość sądów polskich w razie jakiegokolwiek sporu z Lilly lub sporu w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej witryny.

Jeżeli w odpowiednich „informacjach prawnych” zamieszczonych na niniejszej stronie nie określono w sposób wyraźny inaczej, niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a spółką Lilly w odniesieniu do korzystania z niniejszej witryny oraz jej zawartości.

PP-MG-PL-0111