Lilly
Menu closed

COPYRIGHT – intellectueel eigendom

Alles wat u op de site leest of ziet is auteursrechtelijk beschermd of is anderszins beschermd en is eigendom van Lilly of een derde partij die aan Lilly licentie of recht heeft verleend om dergelijk materiaal te gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, mag niets wat u op de site leest of ziet worden gekopieerd of gebruikt behalve waar dat in deze Gebruiksvoorwaarden of met schriftelijke kennisgeving van Lilly vooraf wordt toegestaan.

Wij geven u toestemming om afzonderlijk pagina's van de site te printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik bij het vergaren van kennis over de diensten of producten die Lilly aanbiedt, of voor uw niet-commerciële gebruik in verband met gezondheidszorg of educatie. Als u een gezondheidszorgbeoefenaar bent, mag u afzonderlijke pagina's van de site printen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en de informatie en materialen met anderen uitwisselen. Er wordt geen andere toestemming aan u verleend om deze materialen te printen, kopiëren, reproduceren, verspreiden, licentiëren, verkopen, opslaan, wijzigen, aanpassen of er derivaten van te ontwikkelen. Deze verlening van toestemming is geen overdracht van recht, en met deze toestemming mag u niet:

  • het materiaal gebruiken voor enig commercieel doel, of voor publieke vertoning;

  • vermeldingen van auteursrecht, handelsmerken of andere vermelding van eigendom van het materiaal verwijderen;

  • het materiaal op een andere server "mirroren".  

Wij geven geen garantie en staan er niet voor in dat uw gebruik van op de site getoonde materialen geen inbreuk maakt op de rechten van derden.  

Tenzij anders aangegeven zijn alle logo's, namen, ontwerpen en merken op de site handelsmerken die eigendom zijn of in licentie worden gebruikt door Eli Lilly Benelux. Gebruik of misbruik van deze merken of andere gegevens is ten strengste verboden. Niets in deze overeenkomst zal worden opgevat als zijnde een overdracht door implicatie, uitsluiting of anderszins van een licentie of recht krachtens een patent of handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Eli Lilly Benelux of een derde partij. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven omschreven zal niets in deze overeenkomst worden opgevat als zijnde een verlening van een licentie of recht onder een auteursrecht van Eli Lilly Benelux.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de site, als u ons informatie verstrekt, inclusief opmerkingen, suggesties, ideeën, diagrammen, tekeningen, concepten of andere informatie, doneert u deze informatie, evenals al uw rechten eraan gekoppeld, gratis aan Eli Lilly Benelux. Deze informatie wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn en Eli Lilly Benelux heeft geen enkele verplichting ten aanzien van deze informatie en is vrij om deze informatie te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden, zonder beperking, zonder uw toestemming en zonder enige overweging voor u of iemand anders. Het staat Eli Lilly Benelux vrij om alle knowhow of technieken in deze informatie voor alle doeleinden te gebruiken, inclusief, op illustratieve maar niet-beperkende wijze, voor de ontwikkeling, productie en marketing van producten, op basis van deze informatie. Dit voorschrift is geldig, ongeacht hoe u deze informatie naar ons verzendt, dat wil zeggen per e-mail, via een formulier op de site of anderszins. Eli Lilly Benelux kan van tijd tot tijd, zonder daartoe verplicht te zijn, berichten die u op de site achterlaat, controleren, verifiëren en naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen.