Lilly
Menu closed

Juridische bepalingen

JURIDISCHE KENNISGEVING

DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

S.A. ELI LILLY BENELUX N.V. Rue du Marquis 1/4B Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM. 

Directeur van publicatie : Fréderic Clais

Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

HOSTING

Amazon Web Services, Inc.

P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108-1226

https://aws.amazon.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN- toestemming

Welkom op deze Lilly-site. Door het te gebruik, stemt u in zich te onderwerpen aan de volgende voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, bent u niet bevoegd om deze site te gebruiken. De informatie op deze site wordt gepresenteerd in beknopte vorm en is van algemene aard. Ze worden alleen ter informatie verstrekt.

Het doel van de Lilly-sites is:

Ofwel om het grote publiek te informeren over Lilly-nieuws in België en haar onderzoeksgebieden, om algemene informatie te verstrekken over de therapeutische gebieden waar Lilly aanwezig is,

Of om gezondheidswerkers te informeren. In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft Lilly België een systeem opgezet om de registratie van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te verifiëren voor de delen van de site met beperkte toegang. De aanvrager heeft geen toegang tot beperkte delen van de locatie totdat de verificatie is voltooid. Zodra de verificatie is uitgevoerd, worden een persoonlijke identificatie en een wachtwoord aan de zorgprofessional verstrekt. Als u geen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent, probeer dan niet toegang te krijgen tot de onderdelen die zijn gereserveerd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Toegang tot de site en het gebruik ervan houdt aanvaarding in van de voorwaarden.

De op deze site ter beschikking gestelde informatie is geenszins bedoeld om de relatie tussen arts en patiënt te vervangen. Alle medische informatie wordt door Lilly Medical and Regulatory Affairs gecontroleerd en gevalideerd voordat deze wordt geplaatst. De inhoud die op de sites van Lilly wordt geplaatst, is uitsluitend originele inhoud die exclusief voor Lilly is gemaakt en niet is gepubliceerd. Alle op deze site gepubliceerde medische informatie vermeldt de bibliografische bronnenlijst. De updatedatum van de inhoud wordt aangegeven op elke gepubliceerde inhoud.

Alle gepubliceerde informatie over het voordeel of de prestatie van een specifieke medische behandeling, commercieel product of dienst verwijst naar de resultaten van wetenschappelijke studies en/of gepubliceerde artikelen. Elke claim met betrekking tot het voordeel of de prestatie van een bepaalde behandeling, product of commerciële dienst, wordt geassocieerd met passend en gewogen bewijs volgens het bovenstaande principe.

Het gebruik van deze site is ook onderworpen aan de Privacyverklaring.Deze site is voorbehouden voor gebruik door personen ouder dan 18 jaar.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze site en zijn inhoud worden verstrekt   "as is". ELI LILLY BENELUX (met inbegrip van ELI LILLY & Company, samen genoemd "ELI LILLY BENELUX"), haar licentiehouders en leveranciers, wijzen, voor zover toegestaan door de wet, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. Zo geven ELI LILLY BENELUX, haar licentiehouders en haar leveranciers geen garanties of doen ze geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid, de volledigheid, de relevantie, de toepasbaarheid of de tijdigheid van de inhoud, software, tekst, afbeeldingen, tools, links, of mededelingen verstrekt op of via het gebruik van de website van ELI LILLY BENELUX, of op gelijk welke andere site die "gelinkt" is met deze site. ELI LILLY BENELUX garandeert niet dat de site ononderbroken beschikbaar zal zijn, noch dat hij vrij zal zijn van fouten, van virussen of van andere schadelijke componenten.

Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wet kunnen ELI LILLY BENELUX, haar licentiehouders, haar leveranciers of andere op de website vermelde derde partijen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder, incidentele en gevolgschade, persoonlijk letsel / dood door schuld, winstderving of schade als gevolg van verlies van gegevens of bedrijfsonderbreking; deze opsomming is geenszins beperkend) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website of de inhoud of enige functionele tekortkoming, fout, weglating, onderbreking, vertraging in verrichting of transmissie, computervirus, storingen in lijnen, verlies van gegevens of onmogelijkheid tot gebruik, met betrekking tot de site of een website die door derden geëxploiteerd wordt, zij het krachtens een garantie, een contract, burgerlijk recht of enige andere juridische theorie, en ongeacht of ELI LILLY BENELUX al dan niet in kennis gesteld wordt van het mogelijke optreden van zulke schade. Indien u niet tevreden bent over ELI LILLY BENELUX, over een van onze diensten of over deze gebruiksvoorwaarden, dan hebt u geen andere oplossing dan de site niet langer te gebruiken.

De site biedt eveneens hulpmiddelen voor haar bezoekers en bevat links naar andere websites. Gezien wij echter geen controle kunnen uitoefenen over de inhoud van die andere websites, die trouwens ook constant evolueren, nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid betreffende hun inhoud, praktijken of normen . ELI LILLY BENELUX staat geenszins borg voor de inhoud van gelijk welke site van derden. ELI LILLY BENELUX is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites, noch voor de overige sites die op die sites worden vermeld noch voor de publiciteit die door derden wordt aangeboden, en geeft geen garantie met betrekking tot hun inhoud of nauwkeurigheid. Uw gebruik van sites van derden is op eigen risico en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor deze sites.

GEBRUIK VAN DE SITE / VEILIGHEID

U stemt ermee in geen onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, pornografische inhoud, godslastering of inhoud in te dienen of over te dragen die anderszins een wet, regelgeving of regel zou schenden. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u op de site indient. U stemt er verder mee in om geen inhoud te downloaden, e-mailen, posten, verzenden, verspreiden of anderszins te publiceren via de site die de normale werking van de site verstoort, inclusief het posten of anderszins verzenden van inhoud die niets met het onderwerp te maken heeft of die tot gevolg heeft dat andere internetgebruikers de site niet kunnen gebruiken. Door uw gebruik van de site kunt u bepaalde beperkte informatie over u en uw gebruik van de site indienen en / of kan Eli Lilly Benelux die verzamelen. Het staat ons vrij deze informatie te gebruiken voor elk doel dat wij geschikt achten, inclusief voor marketingdoeleinden.

Mogelijk wordt u gevraagd een registratieformulier in te vullen om volledige toegang tot de site te krijgen. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord te bewaren en de toegang tot uw computer te beperken. U neemt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten met betrekking tot uw account en wachtwoord en het gebruik ervan wordt beschouwd als uw gebruik. U zorgt ervoor dat elk gebruik van uw account volledig in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden. Het is u niet toegestaan uw account over te dragen aan een andere natuurlijke of legale persoon.

Bij het gebruik van de site wordt informatie verzonden door media die noch onder de controle, noch onder de bevoegdheid van Eli Lilly Benelux en haar leveranciers vallen. Bijgevolg aanvaardt Eli Lilly Benelux geen verantwoordelijkheid in geval van vertraging, verzuim, onderbreking of corruptie van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van deze site.

TERRITORIALITEIT

Eli Lilly Benelux is gevestigd in België. Deze site is ontworpen voor het exclusieve gebruik van "inwoners van België". Eli Lilly Benelux garandeert op geen enkele manier dat de inhoud van de site geschikt is voor gebruik of beschikbaar is voor gebruik op andere plaatsen. Toegang tot inhoud is mogelijk niet legaal voor sommige mensen of in bepaalde landen "buiten het land van de uitgever van de site of de Europese Unie voor .eu". Als u deze site bezoekt vanaf een plaats buiten de Europese Unie, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten in uw rechtsgebied.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank nietig wordt geacht, kan de nietigheid van deze bepaling in geen geval de geldigheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden aantasten. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de exclusieve bevoegdheid, in geval van een geschil met Eli Lilly Benelux of met betrekking tot uw gebruik van de site, die van de rechtbanken in België is.

VERANDERING VAN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Eli Lilly Benelux kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Eli Lilly Benelux kan op elk moment dit contract beëindigen, uw toegang tot de hele of een deel van de site beëindigen of alle gebruikerstoegang tot de hele of een deel van de site opschorten, zonder waarschuwing, als het naar eigen goeddunken van mening is, dat u een bepaling of voorwaarde van dit contract heeft geschonden of het risico loopt deze te schenden, of indien dit passend wordt geacht. U kunt dit contract op elk moment beëindigen door alle informatie die u van de site heeft ontvangen te vernietigen en door deze niet langer te gebruiken.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, met name in de "Juridische kennisgeving" van de site, vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Eli Lilly Benelux met betrekking tot het gebruik van deze site en de inhoud ervan. Uw gebruik van deze site wordt ook beheerst door de privacyverklaring.

AFMELDEN

Internetgebruikers die hun e-mailadres hebben meegedeeld, kunnen zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen met het verzoek om verwijdering naar: belgium_bemail-dataprivacy@lilly.com. De verbindingsgegevens zullen direct of indirect nominatief worden gebruikt om algemene statistieken te verkrijgen over de frequentie van de site.

VERMELDINGEN LILLY

S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1-4B Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM ; Copyright © 2022 Eli Lilly & Company - Alle reproductierechten zijn voorbehouden.