Transparantie- verklaringen

Het ontwikkelen van geneesmiddelen doen wij niet alleen. Samenwerken met andere partijen is voor ons essentieel waarbij zorgverleners en patiëntenverenigingen de belangrijkste schakels zijn in dit proces. Uitwisseling van informatie over ziektebeelden, medische behoeften en gebruik van geneesmiddelen is hierbij erg belangrijk en dit komt uiteindelijk ten goede aan verantwoorde medische zorg en behandeling. Zo werken wij samen met zorgverleners, zorggroepen, patiëntenverenigingen en gezondheidsinstellingen op het gebied van educatie, patiënteninformatie, zorgprogramma’s en ook klinisch onderzoek.

Transparantieregister Zorg

Aan dit soort samenwerkingsverbanden kunnen geldstromen verbonden zijn. Het Transparantieregister Zorg maakt inzichtelijk welke vormen van samenwerking een zorgverlener- of instelling met Lilly heeft en welke waarde dit vertegenwoordigt.

Voor meer informtie: https://www.transparantieregister.nl/over-het-transparantieregister

Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling

Daarnaast zijn er ook geldstromen binnen Research & Development voor pre-klinisch onderzoek, klinisch onderzoek en prospectieve, niet-interventie studies. De hiermee verband houdende betalingen en waardeoverdrachten zijn geaggregeerd weergegeven.
Lilly rapporteert jaarlijks de uitgaven van de hierboven genoemde geldstromen binnen R&D.
Voor meer informatie:
https://lillypad.eu/issue.php?name=transparent-payments-to-healthcare-professionals

Transparantie klinisch onderzoek

Lilly is transparant over haar klinisch onderzoek. Alle fase II, III en IV onderzoeken worden in de wereldwijde databank Clinicaltrials.gov (https://clinicaltrials.gov/) vermeldt. Deze databank is voor iedereen kosteloos toegankelijk.

De Code van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft per 1 januari 2020 een Code, die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Code bevat 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Het is een vorm van zelfregulering, die niet vrijblijvend is. Uniek is dat een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag.

Meer informatie over de code: https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/code-vereniging-innovatieve-geneesmiddelen