Gebruiksvoorwaarden

Uw toestemming

Welkom op een website van Eli Lilly and Company Limited (“Lilly”). Door deze website te gebruiken (ook wel de 'website' genoemd), stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Uw gebruik van deze website is ook onderhevig aan het Privacy en cookiebeleid en de Auteursrechtverklaring.

Disclaimer

Deze website en de inhoud ervan worden geleverd “in de gegeven staat”. Lilly, zijn licentiegevers en zijn leveranciers, voor zover toegestaan door de wet, wijzen alle garanties, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, af. In het bijzonder geven Lilly, zijn licentiegevers en zijn leveranciers geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit, geschiktheid of tijdigheid van de inhoud, software, tekst, grafische afbeeldingen, tools, links of communicatie die worden verstrekt via het gebruik van de website of door Lilly, of op een website of websites die “gelinkt” zijn aan deze website. Lilly biedt geen garantie dat de website beschikbaar, ononderbroken, foutloos of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn.Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Lilly, zijn licentiegevers, zijn leveranciers of derden die op de website worden genoemd in geen geval aansprakelijk voor enige schade of kosten van enige aard (inclusief, zonder beperking, compenserende, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies van inkomsten of winst, of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking, verlies van of schade aan eigendommen of claims van derden hoe dan ook ontstaan in verband met uw gebruik van deze website) als gevolg van het gebruik of onvermogen om de website of de inhoud te gebruiken, of een falen van prestaties, fouten, weglatingen, onderbrekingen, effecten, vertraging in werking of overdracht, computervirussen, lijnsysteemfouten, verlies van gegevens of verlies van gebruik met betrekking tot de website of een website geëxploiteerd door een derde partij, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en of Lilly al dan niet op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het gebruik van de website is uw enige en exclusieve rechtsmiddel.De inhoud van de website is op geen enkele manier bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies en mag niet worden geïnterpreteerd als aanbevelingen voor behandelingen. Noch de inhoud, noch enige andere dienst aangeboden door of via deze website is bedoeld om erop te vertrouwen voor medische diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan een zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening.

Links

Als een hulpmiddel voor onze bezoekers biedt deze website links naar andere websites. Omdat Lilly echter geen controle heeft over de inhoud van de andere websites waarnaar het kan linken, en vanwege hun voortdurend veranderende aard, is Lilly niet verantwoordelijk voor de inhoud, praktijken of normen van websites van derden. Lilly onderschrijft de inhoud op websites van derden niet. Lilly is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites van derden, websites binnen de website of advertenties van derden en doet geen uitspraken over hun inhoud of nauwkeurigheid. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites.

Gebruik en openbaring van informatie

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld op de website, als u ons informatie verstrekt, waaronder opmerkingen, verklaringen, suggesties, ideeën, aantekeningen, tekeningen, afbeeldingen, concepten of andere informatie, geeft u die informatie en al uw rechten erin kosteloos aan Lilly en dergelijke informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en Lilly draagt geen enkele verplichting naar dergelijke informatie en is vrij om de informatie zonder beperking te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken en aan anderen te verspreiden, anders dan die welke zijn vastgesteld door de Data Protection Act 1998, EU-verordening 2016/979 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - 'AVG'), en enige relevante privacywetgeving of -regelgeving, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of iemand anders. Het staat Lilly vrij om alle knowhow of technieken in dergelijke informatie te gebruiken, ongeacht het doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke informatie bevatten. Dit geldt ongeacht of u ons dergelijke informatie via e-mail, via een formulier op de website, op een mededelingenbord of op een andere manier verstrekt. Lilly kan van tijd tot tijd berichten die u op de website plaatst, controleren, herzien en naar eigen goeddunken wijzigen, maar Lilly is hiertoe niet verplicht.

Gebruik van de website/beveiliging

U stemt ermee in geen materiaal te versturen of door te geven dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, onbetamelijk, obsceen, pornografisch of aanstootgevend is, of op enige andere manier een wet, regel of verordening schendt. U bent zelf verantwoordelijk voor al het materiaal dat u naar de website verstuurt. U stemt er verder mee in om geen materiaal te uploaden, e-mailen, posten of verzenden naar, of verspreiden of anderszins via de website te publiceren dat de normale werking van de website verstoort, met inbegrip van het plaatsen of anderszins verzenden van materiaal dat geen verband houdt met het onderwerp in kwestie of anderszins het gebruik van de website beperkt of verhindert voor een andere gebruiker.Om volledige toegang tot de website te krijgen, moet u mogelijk een registratie voltooien. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord en dergelijk gebruik wordt geacht uw gebruik te zijn. U zorgt ervoor dat elk gebruik van uw account volledig voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden. Overdracht van het account door u aan een andere persoon of entiteit, is verboden. Wanneer u de website gebruikt, wordt informatie verzonden via een medium dat buiten de controle en jurisdictie van Lilly en zijn leveranciers valt. Dienovereenkomstig aanvaardt Lilly geen aansprakelijkheid voor of met betrekking tot de vertraging, mislukking, onderbreking of corruptie van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in verband met het gebruik van deze website.

Beperkingen

Lilly is gevestigd in de Republiek Ierland. Lilly beweert niet dat het materiaal op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Toegang tot de inhoud is mogelijk niet legaal door bepaalde personen of in bepaalde landen buiten het VK. Als u deze website van buiten het VK bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied. Deze website is niet bedoeld voor of ontworpen om personen aan te trekken die jonger zijn dan 16 jaar.

Geschillen en toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de formatie ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door de interne materiële wetgeving van Ierland, zonder verwijzing naar conflicterende wetsregels. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de rechtbanken van Ierland exclusieve jurisdictie hebben om een geschil of claim met Lilly te beslechten, of een geschil of claim met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of een geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims).

Volledige overeenkomst

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in een specifieke “juridische kennisgeving” op deze website, vormen deze Gebruiksvoorwaarden, de auteursrechtverklaring en het privacy- en cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen u en Lilly met betrekking tot het gebruik van deze website en de inhoud ervan.

Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden

Lilly kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen zonder kennisgeving aan u. Lilly kan deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen, uw toegang tot de hele website of een deel ervan beëindigen of de toegang van een gebruiker tot de gehele website of een deel van de website opschorten op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, als Lilly van mening is, naar eigen goeddunken, dat u een bepaling of voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of mogelijk hebt geschonden, of voor eigenbelang. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door al het materiaal dat u van de website hebt ontvangen te vernietigen en de website niet meer te gebruiken.

LAST CHECK: February 2024