Boj proti padělání

Nebezpečí padělání léčivých přípravků

Padělané léčivé přípravky představují vážné riziko pro veřejné zdraví. Regulační orgány je nekontrolují a často se vyrábějí nezákonně v nehygienických podmínkách. Jejich zdroje jsou neznámé a jejich obsah je pochybný.

Padělané léčivé přípravky představují nebezpečí pro bezpečnost pacientů, protože mohou obsahovat toxické složky, jako je kyselina boritá, leštidlo na podlahu a olovnaté značkovací barvy. Jejich užívání není nikdy bezpečné a může být i smrtelné.

Bohužel padělání léčivých přípravků roste a je velice výnosným obchodem. Globální zločinecké sítě vyrábějí a distribuují padělky ve všech hlavních terapeutických oblastech, ve všech hlavních zeměpisných oblastech a ve více než 100 zemích.

Boj společnosti Lilly proti padělání

Společnost Lilly se zavázala k podpoře inovací ve zdravotnictví při současném zachování nejlepších standardů kvality produktů, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů.

Společnost Lilly usiluje o přijetí všech nezbytných opatření na ochranu veřejného zdraví. Máme interní globální tým pro boj proti padělání, který vyšetřuje podezření na padělané produkty společnosti Lilly. Jsou zavedeny postupy k identifikaci výrobních a distribučních trendů s cílem odrazovat od nezákonné činnosti.

Padělání nemůže zastavit jen jediný subjekt. Proto společnost Lilly spolupracuje s globálními vládními regulačními a vyšetřovacími orgány a dalšími farmaceutickými společnostmi na realizaci globální strategie boje proti padělání, která zajišťuje bezpečnost pacientů.

Mezitím nadále podporujeme mezinárodní vzdělávací úsilí tím, že spojujeme síly s nevládními organizacemi, jako je Světová zdravotnická organizace, Světová lékařská asociace a Světová celní organizace, abychom pacienty a zdravotnické pracovníky varovali před nebezpečím nákupu léků z netradičních zdrojů.

Mnoho padělatelů využívá anonymního prostředí internetu, který podporuje globální trh s padělky. Je alarmující, že téměř 97 % internetových prodejců léčiv a 62 % léčivých přípravků zakoupených přes internet není legitimní. Vzhledem k rostoucí technologické vyspělosti a schopnostem dnešních padělatelů je pro nás nezbytná spolupráce s dalšími organizacemi na vyhledávání padělaných léčivých přípravků, zadržování odpovědných zločinců a ochrana pacientů.

Serializace – zavedení ochranných prvků na obaly léčivých přípravků

Dne 9.2.2019 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovující podrobná pravidla pro ochranné prvky uvedené na obalu vybraných humánních léčivých přípravků. Jedná se o opatření platné ve všech zemích Evropské unie v boji proti padělkům léčiv.

Ochrannými prvky léčivého přípravku jsou

  1. prostředek k ověření manipulace s obalem, který slouží k ověření, že s balením nebylo po jeho vyrobení manipulováno a

  2. jedinečný identifikátor, který identifikuje jednotlivé balení léčivého přípravku a slouží k ověření jeho pravosti.

Společnost Lilly vložila značné investice do svých balících operací, distribučních center a IT infrastruktury, aby podpořila tuto iniciativu. Toto úsilí má za cíl zajistit, aby si lékaři, lékárníci a pacienti mohli být jisti pravostí léčivých přípravků, které předepisují, vydávají a dostávají.