SMLUVNÍ PODMÍNKY

Váš souhlas

Vítáme vás na těchto internetových stránkách, které vlastní společnost Eli Lilly and Company („Lilly“). Užíváním těchto internetových stránek (dále případně označovaných jen jako „stránky“) potvrzujete, že souhlasíte s dodržováním těchto smluvních podmínek a všech příslušných právních předpisů. Vaše užívání těchto stránek také podléhá Zásadám ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

Právní omezení

Tyto stránky a jejich obsah jsou poskytovány „tak jak jsou“. Společnost Lilly, její poskytovatelé licencí a dodavatelé se zříkají veškerých výslovných či předpokládaných, zákonných nebo jiných záruk v nejširším možném rozsahu povoleném zákonem. Společnost Lilly, její poskytovatelé licencí a dodavatelé nečiní žádná prohlášení ani neposkytují žádné záruky ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti, aktuálnosti, vhodnosti či načasování obsahu, softwaru, textu, grafiky, nástrojů, odkazů či sdělení poskytnutých v souvislosti s internetovými stránkami společnosti Lilly či prostřednictvím jejich užívání, to ani jiných stránek, na něž tyto stránky odkazují. Společnost Lilly nemůže zaručit, že tyto stránky budou vždy dostupné, bez chyb, počítačových virů a jiných škodlivých prvků. V žádném případě nebudou společnost Lilly, její poskytovatelé licencí, dodavatelé či jakékoliv třetí strany uvedené na internetových stránkách odpovědné za jakékoliv ztráty či škody (mimo jiné škody s možností náhrady, přímé, nepřímé, nahodilé a následné škody, ušlý příjem nebo zisk nebo škody vyplývající ze ztráty dat či přerušení obchodní činnosti, ztráta nebo poškození majetku nebo nároky třetích stran jakkoli vyplývající ve spojitosti s vaším používáním těchto internetových stránek) vyplývající z užívání či nemožnosti užívat internetové stránky nebo jejich obsah (např. z důvodu nedostatečné funkčnosti, vzniklé chyby, vynechání, pozastavení stránky, určitého jevu, nedostatečné rychlosti nebo přenosu dat, počítačového viru, selhání liniového systému, ztráty dat či ztráty používání v souvislosti se stránkami nebo jinými stránkami provozovanými třetí stranou) ať již na základě smlouvy či jakéhokoliv jiného právního titulu, a to i v případě, že společnost Lilly byla o takové možnosti vzniku škody informována. Výše uvedená výjimka má účinek pouze v rozsahu povoleném příslušným zákonem. Na základě svého vlastního rozhodnutí můžete přestat tyto stránky používat. Obsah stránek neslouží v žádném případě jako náhrada odborné medicínské konzultace a neměl by být interpretován jako návod k léčbě. Obsah ani žádná služba poskytnutá prostřednictvím těchto stránek nejsou určeny k stanovení medicínské diagnózy nebo léčby. Pokud máte otázky ohledně nějakého zdravotního problému, vždy hledejte odbornou radu u poskytovatele zdravotnické péče.

Odkazy

Jako zdroj informací pro naše návštěvníky mohou tyto stránky poskytovat odkazy na jiné internetové stránky. Jelikož však společnost Lilly nekontroluje obsah ostatních internetových stránek, na které mohou tyto internetové stránky odkazovat, protože se neustále mění, nemůže nést odpovědnost za obsah, praktiky či principy internetových stránek třetích stran. Společnost Lilly nepropaguje obsah internetových stránek třetích stran. Společnost Lilly nenese odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které odkazuje na svých stránkách, stránek vložených do těchto internetových stránek nebo reklamy třetích stran; dále společnost Lilly nečiní žádné prohlášení, neposkytuje souhlas ohledně obsahu a přesnosti výše uvedených internetových stránek. Internetové stránky třetích stran užíváte na vlastní riziko a dle uživatelských podmínek platných pro takové internetové stránky.

Používání a zveřejňování informací

Pokud nám odešlete informace, včetně komentářů, připomínek, návrhů, nápadů, poznámek, obrázků, grafiky, konceptů nebo jiných informací, poskytujete tak tyto informace a všechna práva k nim společnosti Lilly, a to bezplatně. Tyto informace nebudou považovány za důvěrné a společnost Lilly k nim nemá žádné závazky a má právo je reprodukovat, používat, uveřejňovat a rozšiřovat ostatním bez jiných omezení, než stanoví zákon Data Protection Act 1998 a veškeré další příslušné zákony a nařízení týkající se osobních údajů bez vašeho souhlasu nebo nároku na odškodnění pro vás nebo kohokoliv jiného. Společnost Lilly může volně používat know-how a techniky, které jsou součástí těchto informací, k jakýmkoliv účelům, mimo jiné k rozvoji, výrobě a marketingu. To platí vždy bez ohledu na to, zda tyto informace odešlete e-mailem, vyplněním formuláře na internetové stránce, zveřejníte na vývěsní tabuli nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Společnost Lilly může příležitostně monitorovat a kontrolovat stránky a podle vlastního uvážení měnit a mazat příspěvky, které na stránky napíšete. Nejedná se však o povinnost společnosti Lilly.

Používání stránek/zabezpečení

Souhlasíte, že nebudete zasílat a nahrávat materiál, který je nezákonný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický nebo může být jinak v rozporu se zákony, nařízeními nebo předpisy. Za každý materiál, který na stránky vložíte, zodpovídáte vy. Dále souhlasíte, že nebudete prostřednictvím stránek nahrávat, odesílat, umisťovat, distribuovat nebo jinak uveřejňovat takové materiály, které by mohly negativně ovlivnit běžný provoz stránek a které se nevztahují k tématu nebo nějak omezují či zabraňují jiným uživatelům internetové stránky používat. Pro získání plného přístupu na stránky můžete být vyzváni k vyplnění registrace. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti ohledně vašeho účtu a hesla a za omezený přístup k vašemu počítači. Dále nesete odpovědnost za všechny akce, které se na stránkách uskuteční pod vaším účtem nebo heslem. Tyto akce budou pokládány za vámi vykonané. Jste povinni zajistit, aby veškeré použití vašeho účtu bylo v souladu s těmito Smluvními podmínkami. Převedení účtu na jinou osobu či subjekt je zakázáno. Při užívání těchto internetových stránek budou informace přenášeny prostřednictvím nástroje, který je mimo kontrolu a jurisdikci společnosti Lilly a jejích dodavatelů. Společnost Lilly proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv prodlení, selhání, přerušení či zničení jakýchkoliv údajů či informací přenášených v souvislosti s užíváním těchto stránek.

Omezení

Společnost Lilly sídlí v České republice. Tyto internetové stránky jsou určeny k výhradnímu užití občany České republiky. Společnost Lilly nečiní žádná prohlášení, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech. Přístup k obsahu ze strany určitých osob nebo v určitých zemích mimo Českou republiku nemusí být v souladu se zákonem. Pokud na tyto stránky vstupujete mimo Českou republiku, činíte tak na vlastní riziko a jste odpovědní za dodržování právních předpisů vaší země.

Nezletilé osoby

Tyto stránky nejsou určeny pro nezletilé osoby mladší 16 let, ani je nemají oslovit. Neshromažďujeme identifikovatelné osobní údaje od žádné osoby, o níž víme, že je mladší 16 let.

Spory a platné právo

Tyto Smluvní podmínky a jakýkoli spor či nárok vyplývající nebo související s těmito podmínkami, jejich obsahem či jejich formulací (včetně nesmluvních sporů či nároků) se řídí podle hmotného práva České republiky, aniž by došlo k jejich střetu se zákonnými principy. Pokud bude některé ustanovení těchto Smluvních podmínek shledáno neplatným jakýmkoliv soudem s příslušnou jurisdikcí, nebude tím ovlivněna platnost jejich zbývajících ustanovení. Výslovně souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor se společností Lilly či spor jakkoliv související s vaším užíváním těchto internetových stránek nebo spor či nárok vyplývající nebo související s těmito Smluvními podmínkami, jejich obsahem či formulací (včetně nesmluvních sporů či nároků) bude řešit věcně i místně příslušný soud v České republice.

Úplná dohoda

S výjimkou případů uvedených v konkrétním upozornění o platných právních předpisech na těchto internetových stránkách představují tyto Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie úplnou dohodu mezi vámi a společností Lilly ohledně užívání těchto internetových stránek a jejich obsahu.

Změny smluvních podmínek

Společnost Lilly může tyto Smluvní podmínky kdykoliv změnit, a to bez náležitého oznámení. Společnost Lilly může ukončit tuto dohodu, může celkově nebo částečně zrušit váš přístup na stránky nebo zrušit přístup libovolného uživatele na stránky vůbec nebo na její části kdykoliv a bez vašeho uvědomění, pokud společnost Lilly usoudí, že jste porušili nebo můžete porušit některé z ustanovení těchto Smluvních podmínek. Tato dohoda může být z vaší strany ukončena kdykoli na základě zničení všech materiálů získaných z této stránky a dále tím, že přestanete tuto stránku používat. Vaše užívání těchto stránek také podléhá Zásadám ochrany osobních údajů a používání souborů cookie a Informacím o autorských právech.

PP-MG-CZ-0067