Etika a compliance

Ve společnosti Lilly se snažíme získávat a udržovat důvěru lidí etickým a zodpovědným jednáním při všech našich každodenních činnostech. Stanovili jsme si vysoké standardy pro naše produkty, provoz i výkon a přistupujeme s péčí a respektem ke všem, kterých se naše práce dotýká.

Od založení společnosti před téměř 150 lety budujeme naše podnikání se smyslem pro odpovědnost vůči všem našim partnerům. Naše činnost je a bude založena na základních hodnotách naší společnosti poctivosti, dokonalosti a úcty k lidem.

V rámci našeho závazku k těmto hodnotám jsme vyvinuli a nadále zdokonalujeme a zlepšujeme náš program etiky a compliance. Tento program je sestaven tak, aby podporoval etické chování a vštěpoval kulturu poctivosti a zahrnuje specializované týmy podporující globální programy boje proti korupci, programy bioetiky a ochrany soukromí. Od našich zaměstnanců vyžadujeme, aby každoročně absolvovali školení v oblasti etických obchodních praktik a používali systémy určené k odhalování porušování zákonů, předpisů a zásad společnosti. Kdekoli v rámci naší celosvětové působnosti se zavazujeme dodržovat vysoké standardy pro naše výrobky, etické chování a výkonnost.

Náš globální program pro etiku a compliance tento závazek podporuje a je sestaven tak, aby splňoval všechny externí požadavky, včetně kodexů vydaných Mezinárodní federací výrobců a asociací farmaceutických výrobců (IFPMA), Farmaceutickými výzkumníky a výrobci Ameriky (PhRMA) a Evropskou federací asociací farmaceutického průmyslu (EFPIA).

Dohled

Víceprezident pro etiku a compliance podává zprávy výboru představenstva společnosti Lilly pro veřejnou politiku a dodržování předpisů, a také generálnímu řediteli. Tato osoba vyvíjí, řídí a sleduje program a řídí naše organizace, které fungují napříč podnikáním ve všech geografických oblastech.

Výbor pro compliance a řízení podnikových rizik, který zahrnuje vedoucí obchodních a funkčních oddělení, zajišťuje dohled nad programem etiky a  compliance  a programem řízení podnikových rizik. Víceprezident pro etiku a compliance předkládá čtvrtletně zprávy o obou programech tomuto výboru a výboru správní rady pro veřejnou politiku a dodržování předpisů. Správní rada každoročně obdrží zprávu o stavu dodržování předpisů a přezkoumá plán řízení podnikových rizik.

Písemné normy 

Červená kniha, náš kodex obchodního chování, je prohlášení o zásadách, které řídí naše operace. Tyto principy jsou založeny na 11 podnikových zásadách a jsou v souladu s hodnotami poctivosti, dokonalosti a úcty k lidem. Naše globální postupy, standardy a školení jsou v souladu s kodexem obchodního chování a každý zaměstnanec nese odpovědnost za bezúhonné rozhodování, abychom si získali a udrželi důvěru lidí, kterým sloužíme.

Vzdělávání a odborná příprava

Vyžadujeme průběžné školení a vzdělávání všech zaměstnanců ve všech oblastech uvedených v Červené knize, souvisejících zásadách a postupech a platných právních požadavcích pro konkrétní role. Zaměstnanci v některých funkcích a klíčových rizikových oblastech mohou dostat cílené školení.

Komunikace

Aktivně prosazujeme otevřenou komunikaci na všech úrovních organizace. Naši zaměstnanci vědí a rozumí tomu, že se mají ozvat, když mají dotazy nebo obavy ohledně možného porušení předpisů nebo neetického chování, které by mohly poškodit společnost Lilly nebo její partnery. Od našich vedoucích pracovníků se očekává, že budou podporovat a prosazovat tuto otevřenou komunikaci.

Vaši obavu nebo dotaz můžete nahlásit dvěma způsoby:

  • Přes globální oznamovací systém na horké lince společnosti Lilly pro etiku a compliance, která je k dispozici online 24 hodin denně pro zaměstnance a veřejnost po celém světě, v souladu s místními zákony, nebo prostřednictvím e-mailu. Webová stránka horké linky také uvádí aktuální místní telefonní čísla pro většinu zemí, kde jsou dostupná. V případě potřeby jsou k dispozici překladatelské služby a oznámení mohou být podávána anonymně.

  • Přes interní oznamovací systém společnosti ELI LILLY ČR, s.r.o. Podrobnosti naleznete v sekci "Kontakt".

Audit a monitorování 

Průběžně posuzujeme, vyhodnocujeme, sledujeme a provádíme audit dodržování našeho programu etiky a  compliance  a souvisejících zásad a postupů. Nálezy předkládáme vedení společnosti, místním manažerům a výborům pro řízení a správu společností.

Reakce na potenciální porušení 

Veškeré zprávy o možných porušeních vyšetřujeme standardním postupem. Pokud došlo k porušení předpisů, individuálně vyhodnotíme každý případ a zajistíme příslušné disciplinární důsledky. Také přezkoumáváme naše postupy, procesy a obchodní praktiky, abychom zjistili, zda je nutné provést preventivní opatření, která zabrání dalšímu porušování.

Kromě programu etiky a compliance udržujeme samostatné globální programy ochrany osobních údajů a bioetiky. Náš globální program ochrany osobních údajů je navržen tak, aby chránil osobní údaje osob, které jsou ve vztahu s naší společností prostřednictvím našich produktů, mobilních aplikací, digitálních služeb a webových stránek. Náš bioetický program je navržen tak, aby chránil práva a zdraví pacientů a účastníků klinického hodnocení, jakož i integritu vědy, která stojí za našimi produkty.

Transparentnost

Zkušenosti nás naučily, že transparentnost naší činnosti přispívá k budování důvěry u našich partnerů. Transparentnost nás rovněž chrání před korupcí a neetickými obchodními praktikami. Otevřené a transparentní jednání se zainteresovanými subjekty nám pomáhá zlepšovat způsob podnikání.

V souladu s politikou společnosti Lilly v rámci iniciativy Transparentní spolupráce jsme se stali první farmaceutickou společností, která dobrovolně zavedla online registr klinických hodnocení. Od roku 2002 uvádí společnost Lilly na www.clinicaltrials.gov klinické studie fáze II, fáze III a fáze IV, kterých je zadavatelem a provádí je v různých částech světa a které byly zahájeny 15. října 2002 nebo později. Kromě toho společnost Lilly začala registrovat všechny klinické studie fáze I zahájené 1. října 2010 nebo později.

Jsme rovněž přesvědčeni, že transparentnost obchodních postupů, které zahrnují finanční plnění nebo jiné formy poskytování hodnot lékařům, je nezbytná pro budování důvěry. Chápeme, že tyto platby by mohly být špatně vykládány, pokud by byly vnímány jako utajené. Proto jsme ve snaze o pokrok v medicíně podnikli několik kroků ve zveřejnění informací o důležitých aspektech jednání s klíčovými partnery.

Lilly si velmi cení partnerství, která nám pomáhají v naší práci. Také díky nim můžeme objevovat a poskytovat inovativní léky umožňující lidem žít déle, zdravěji a aktivněji. Naše společnost spolupracuje s pacientskými organizacemi s ohledem na prospěch pacienta a v souladu s Kodexem správné praxe Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a v souladu našimi hodnotami.

Za účelem zvýšení transparentnosti zveřejňuje naše společnost pravidelně seznam evropských pacientských organizací, které podporujeme.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

Transparentnost v oblasti převodu hodnot zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím 

Inovativní farmaceutický průmysl v celé Evropě se prostřednictvím přijetí  kodexu Transparentní spolupráce zavázal zveřejňovat informace o svých finančních vztazích se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi.

Nejlepší klinická praxe se neobejde bez odborných znalostí mnoha skupin: klinických lékařů, pacientských organizací, akademiků, zdravotnických organizací a výrobců nových léčiv a zdravotnické techniky. Spolupráce farmaceutického průmyslu s těmito významnými odborníky přináší tři hlavní výhody: umožňuje vznik nových léků, poskytuje celoživotní zdravotnické vzdělávání, aby léky byly využívány odpovídajícím způsobem, začleňuje stávající léčebné postupy do reality běžného života a přináší pochopení nenaplněných medicínských potřeb.

Je důležité, aby tyto vztahy byly řízeny transparentně, a tak pomohly prokázat, že prvořadým cílem naší společné práce je prospěch pro pacienty. U nás ve společnosti Lilly si našich vztahů se zdravotníky a zdravotnickými organizacemi velmi ceníme a plně podporujeme závazek Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) zveřejňovat podrobnosti o platbách a provedených převodech hodnot. Tyto údaje jsou zveřejňovány od roku 2016 a jsou každoročně aktualizovány.

O Kodexu

Kodex Transparentní spolupráce Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) byl schválen v červnu roku 2013 a vyžaduje od všech členských společností, aby zveřejňovaly platby za služby a poradenství, jakož i proplácené výdaje na ostatní aktivity, např. působení v poradním výboru, pokrytí všech nákladů na lékařské vzdělávání zdravotníků včetně registračních poplatků, nezbytného cestovného a ubytování, převody hodnot v oblasti výzkumu a vývoje léčiv a granty a dary zdravotnickým organizacím.

Zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, aby společnosti získaly od zdravotnického odborníka souhlas se zveřejněním jeho/jejího jména spolu se souvisejícími převody hodnot. Pokud zdravotnický odborník svůj souhlas ke zveřejnění neposkytne, společnost Lilly zveřejní související platby a převody hodnot v souhrnné formě bez konkrétních jmen. 
Data jsou dostupná na
Transparentní spolupráce Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (aifp.cz)

Další informace o kodexu Transparentní spolupráce naleznete na webových stránkách Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (aifp.cz)

Metodiky zveřejněných dat za rok 2022, 2021, 2020, 2019.