Informácie o autorskom práve

Na všetko, čo si prečítate alebo uvidíte na našej lokalite, sa vzťahuje autorské právo alebo iná ochrana a vlastnícke práva spoločnosti Eli Lilly and Company („Lilly“) alebo tretej strany, ktorá spoločnosti Lilly udelila licenciu alebo právo takýto materiál používať. Ak to nie je inak výhradne uvedené, nič, čo si na lokalite prečítate alebo uvidíte, sa nesmie kopírovať ani použiť s výnimkou ustanovení podmienok používania alebo prípadov s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Lilly.

Udeľujeme vám povolenie tlačiť jednotlivé stránky lokality, ak to nie je inak výslovne uvedené, na vaše osobné, nekomerčné využitie pri získavaní poznatkov o službách alebo produktoch v ponuke spoločnosti Lilly alebo na nekomerčné využitie v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou alebo vzdelávaním. Ak ste profesionálny zdravotnícky pracovník alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, smiete si vytlačiť jednotlivé stránky lokality, ak to nie je výslovne uvedené inak, a poskytnúť tieto informácie a materiály ďalším osobám. Nemáte žiadne ďalšie povolenie na poskytovanie licencie, predaj, uchovávanie, úpravu, zmenu alebo vytváranie odvodených diel z týchto materiálov. Toto udelenie povolenia nepredstavuje prenos vlastníckeho práva a na základe tohto povolenia nesmiete:

  • používať materiály na žiadne komerčné účely ani na verejné vystavenie;

  • odstrániť z materiálov akékoľvek poznámky týkajúce sa vlastníckeho práva, obchodnej známky ani iné poznámky o vlastníctve;

  • „zrkadliť“ materiály na žiadnom inom serveri.

Nedávame vám žiadne záruky ani vyhlásenia, že vaše použitie prípadných materiálov vystavených na lokalite neporuší práva tretích strán.

Ak to nie je uvedené inak, všetky logá, názvy, dizajny a značky na lokalite sú obchodné známky, ktoré vlastní alebo na základe licencie používa spoločnosť Lilly. Použitie alebo zneužitie ktorejkoľvek z týchto značiek alebo iných údajov je prísne zakázané. Nič obsiahnuté v tomto dokumente nesmie byť interpretované ako udelenie (implikáciou, formou prekážky uplatnenia žalobného nároku alebo inou formou) akejkoľvek licencie alebo práva podliehajúcemu akémukoľvek patentu alebo obchodnej značke alebo inému právu duševného vlastníctva spoločnosti Lilly alebo akejkoľvek tretej strany. Okrem výslovne uvedených informácii vyššie žiadne ustanovenie tohto dokumentu nesmie byť interpretované ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva, na ktoré sa vzťahuje akékoľvek autorské právo spoločnosti Lilly.