OBCHODNÉ PODMIENKY

Váš súhlas

Dovoľte, aby sme Vás privítali na tejto internetovej stránke, ktorej vlastníkom je spoločnosť Eli Lilly and Company (“Lilly”). Používaním tejto internetovej stránky (ďalej iba ‘stránka’) súhlasíte, že sa budete riadiť nasledujúcimi Podmienkami a všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. Vaše používanie tejto stránky je zároveň predmetom Zásad ochrany osobných údajov a Zásad používania Cookies.

Neprevzatie zodpovednosti

Táto stránka a jej kontext sú uvedené "v takom stave v akom sa nachádzajú". Spoločnosť Lilly, jeho poskytovatelia licencií a dodávatelia, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom odmietajú všetky záruky, nepreberajú zodpovednosť za žiadne záruky, vyjadrené alebo skryté, zákonné či iné. Konkrétne, spoločnosť Lilly, jej poskytovatelia licencií a jej dodávatelia neposkytujú žiadne zastúpenie ani záruku týkajúcu sa presnosti, spoľahlivosti, úplnosti, aktuálnosti, vhodnosti alebo dochvíľnosti obsahu, softwéru, textu, grafiky, nástrojov, odkazov alebo komunikácie poskytovanej na týchto internetových stránkach, prostredníctvom internetových stránok spoločnosti Lilly alebo akejkoľvek internetovej stránky alebo stránok "súvisiacich" s touto stránkou. Spoločnosť Lilly neposkytuje žiadnu záruku, že táto stránka bude dostupná, bez prerušenia, bez chýb, bez vírusov alebo iných škodlivých prvkov.

V plnom rozsahu povolenom rozhodným právom, v žiadnom prípade nenesie spoločnosť Lilly, jej poskytovatelia licencií, jej dodávatelia alebo akékoľvek tretie strany uvedené na tejto internetovej stránke zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo náklady akéhokoľvek druhu (vrátane – bez akéhokoľvek obmedzenia -  kompenzačných, priamych, nepriamych, náhodných alebo následných škôd, straty z príjmov alebo ziskov, ani za straty vyplývajúce zo stratených dát alebo prerušenia podnikania, straty alebo škody na majetku alebo nárokov tretích strán, ktoré vznikli akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s Vaším používaním tejto internetovej stránky) vyplývajúce z používania alebo z nemožnosti používať túto internetovú stránku alebo jej obsah, alebo z akéhokoľvek zlyhania realizácie, chyby, opomenutia, prerušenia, účinku, omeškania prevádzky alebo prenosu, počítačového vírusu, zlyhania prenosového systému, straty dát alebo straty používania vzťahujúcej sa k tejto internetovej stránke alebo akejkoľvek internetovej stránky prevádzkovanej akoukoľvek treťou stranou, či už na základe zmluvy, krivdy alebo akejkoľvek inej právnej teórie, či už bola alebo nebola spoločnosť Lilly upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Ukončenie používania tejto internetovej stránky je Vaším jediným a výlučným opravným prostriedkom.
 
Obsah tejto internetovej stránky v žiadnom prípade nemá nahrádzať odbornú lekársku prax and nemal by byť interpretovaný ako liečebné odporúčanie. Ani obsah, ani iné služby ponúkané prostredníctvom tejto internetovej stránky nie sú určené na to, aby sa na ne dalo spoľahnúť pri lekárskej diagnóze alebo liečbe. S prípadnými otázkami týkajúcimi sa ochorenia sa vždy obráťte na zdravotníckeho odborníka.

Odkazy

Ako zdroj pre návštevníkov našej stránky neposkytuje táto internetová stránka odkazy na iné internetové stránky. Pretože spoločnosť Lilly nekontroluje obsah iných internetových stránok, na ktoré môže odkazovať a vzhľadom na ich stále sa meniaci charakter spoločnosť Lilly nezodpovedá za obsah, postupy ani normy internetových stránok tretích strán. Spoločnosť Lilly neschvaľuje obsah žiadnych internetových stránok tretích strán. Spoločnosť Lilly nie je zodpovedná za obsah odkazovaných stránok tretích strán, stránok uvádzaných na jej internetovej stránke, ani za reklamy tretích strán a nevyjadruje sa k ich obsahu a správnosti. Vaše používanie týchto internetových stránok tretích strán je na Vaše vlastné riziko a riadi sa Podmienkami ich používania.

Používanie a sprístupňovanie informácií

Okrem toho, čo je výslovne uvedené na stránke, ak nám poskytujete nejaké informácie, vrátane akýchkoľvek komentárov, poznámok, návrhov, nápadov, správ, kresieb, grafiky, koncepcií alebo iných informácií, poskytujete túto informáciu a všetky práva v nej spoločnosti Lilly bezplatne, takéto informácie nebudú považované za dôverné, spoločnosť Lilly nebude  mať vo vzťahu k týmto informáciám žiadnu povinnosť a bude ich môcť voľne reprodukovať, používať, zverejňovať a distribuovať iným bez obmedzenia, okrem toho, ktoré je stanovené zákonom o ochrane údajov z roku 1998 a všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami na ochranu osobných údajov, bez Vášho súhlasu alebo akejkoľvek náhrady pre Vás a kohokoľvek iného. Spoločnosť Lilly bude slobodne používať akékoľvek know‐how alebo metódy obsiahnuté v týchto informáciách za akýmkoľvek účelom, vrátane - ale bez akéhokoľvek obmedzenia - za účelom vývoja, výroby a marketingu produktov obsahujúcich takéto informácie. Toto platí, či nám svoje informácie poskytnete prostredníctvom e‐mailu, formuláru na internetovej stránke, na internetovom fóre alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Spoločnosť Lilly môže občas monitorovať, kontrolovať a podľa vlastného uváženia upravovať alebo odstraňovať akékoľvek zápisy, ktoré na stránke vykonáte, nie je však povinná to robiť.

Používanie a zabezpečenie stránok

Súhlasíte, že nebudete predkladať ani prenášať akýkoľvek materiál, ktorý má nezákonný, výhražný, ohováračský, urážlivý, obscénny, pornografický či znevažujúci charakter alebo ktorý by mohol byť iným spôsobom v rozpore s právnymi predpismi, nariadeniami alebo pravidlami. Ste výhradne zodpovední za akýkoľvek materiál, ktorý na tejto stránke predkladáte. Ďalej súhlasíte, že nebudete sťahovať, e-mailom či poštou posielať, distribuovať alebo inak prostredníctvom internetu zverejňovať žiadne materiály, ktoré sú v rozpore s normálnym prevádzkovaním tejto stránky, vrátane posielania alebo iného prenášania materiálov, ktoré ktoré nesúvisia s predmetom sporu, inak obmedzujú alebo bránia iným užívateľom používať túto stránku.

Aby bol zabezpečený plný prístup na túto stránku, môžu Vás požiadať, aby ste sa zaregistrovali. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču. Prijímate zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia  prostredníctvom Vášho účtu a pod Vaším heslom a takéto použitie sa bude považovať za použitie Vašou osobou. Zabezpečte, aby používanie Vášho účtu bolo vždy plne v súlade s týmito Podmienkami používania. Prevod Vášho účtu na inú osobu alebo subjekt je zakázaný.

Pri používaní tejto stránky budú informácie prenášané prostredníctvom média, ktoré je mimo kontroly a jurisdikcie spoločnosti Lilly a jej dodávateľov. Preto spoločnosť Lilly nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie ani za nič, čo s oneskorením súvisí, za zlyhanie, prerušenie alebo poškodenie posielaných údajov alebo iných informácií v súvislosti s používaním tejto stránky.

Obmedzenia

Sídlo spoločnosti Lilly je na Slovensku. Táto stránka je určená výhradne pre používateľov na Slovensku. Spoločnosť Lilly sa nevyjadruje k tomu, či sú materiály použité na tejto stránke vhodné alebo dostupné na používanie v iných lokalitách. Prístup k obsahu nemusí byť pre určité osoby alebo určité krajiny mimo Slovenska legálny. Ak máte prístup k tejto internetovaj stránke mimo Slovenska, konáte tak na vlastnú zodpovednosť a zodpovedáte za dodržiavanie zákonov Vašej jurisdikcie.

Neplnoletí používatelia

Táto internetová stránka nie je určená ani vypracovaná na to, aby priťahovala pozornosť neplnoletých osôb mladších ako 16 rokov. Nezhromažďujeme osobne identifikovateľné informácie o žiadnych osobách,  o ktorých vieme, že ešte nedovŕšili 16 rokov.

Spory a rozhodné právo

Tieto Podmienky používania, akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z nich alebo súvisiace s nimi, ich predmet alebo tvorba (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia interným hmotným právom Anglicka a Walesu, bez možnosti konfliktu právnych princípov. Ak ktorýkoľvek kompetentný súd zistí, že je ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok  používania neplatné, neplatnosť tohto ustanovenia nemá vplvy na ostatné ustanovenia Podmienok používania. Výslovne súhlasíte s tým, že súdy v Anglicku majú výlučnú právomoc riešiť so spoločnosťou Lilly všetky spory alebo nároky, všetky spory alebo nároky týkajúce sa používania tejto stránky alebo vyplývajúce z jej používania, všetky spory alebo nároky vzniknuté alebo súvisiace s týmito Podmienkami používania, ich predmetom alebo tvorbou (vrátane nezmluvných sporov a nárokov).

Úplná zmluva

Okrem prípadov výslovne uvedených v osobitnom "právnom oznámení" na tejto internetovej stránke, tieto Podmienky používania a Zásady používania Cookies predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Lilly týkajúcu sa používania tejto stránky a jej obsahu.

Zmeny Podmienok používania

Spoločnosť Lilly môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto Podmienky používania zmeniť. Spoločnosť Lilly môže vypovedať túto zmluvu, ukončiť Váš prístup k celej internetovej stránke alebo jej časti, pozastaviť prístup každého používateľa k celej internetovej stránke alebo jej časti bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa podľa svojho  názoru domnieva, že ste porušili alebo by ste mohli porušiť ktorúkoľvek  z týchto Podmienok používania, prípadne ak sa je to bude  zdať potrebné. Túto zmluvu môžete kedykoľvek ukončiť likvidáciou všetkých materiálov pochádzajúcich z tejto internetovej stránky a ukončením jej používania.

Vaše používanie týchto internetových stránok je predmetom Zásad ochrany súkromia, Zásad používania Cookies a Prehlásenia o autorských právach.