Etika a compliance

V spoločnosti Lilly sa usilujeme o získanie a udržanie si dôvery u našich klientov a ubezpečiť ich, že sme zárukou etického a zodpovedného konania pri všetkom, čo robíme. Pre naše produkty, operácie a výkon máme nastavené vysoké štandardy, a voči ľuďom, s ktorými spolupracujeme, prechovávame úctu a rešpekt.

Od nášho založenia pred takmer 150 rokmi sme k obchodovaniu v našej spoločnosti pristupovali s hlbokým zmyslom pre zodpovednosť, voči všetkým našim zainteresovaným stranám. Naše činy, tak v súčasnosti ako aj v minulosti, vychádzajú z kľúčových hodnôt našej spoločnosti – integrity, výnimočnej kvality a rešpektu voči ľuďom.

V rámci nášho záväzku k týmto hodnotám sme vytvorili program etických zásad a dodržiavania pravidiel, ktorý naďalej zdokonaľujeme a vylepšujeme. Tento program, ktorý bol navrhnutý na propagovanie etického konania a presadzovanie kultúry integrity, zahŕňa príslušné tímy podporujúce globálny protikorupčný program, bioetický program a program na ochranu osobných údajov. Od našich zamestnancov vyžadujeme účasť na každoročných školeniach o etických postupoch v podnikaní, pričom máme zavedené systémy na pracovisku na zisťovanie porušenia zákonov, nariadení a zásad spoločnosti. Všade na svete, kde pôsobíme, sme odhodlaní zachovávať vysoké štandardy pre naše produkty, naše etické konanie a naše pôsobenie.

Náš globálny program etických zásad a dodržiavanie pravidiel, podporuje tento záväzok a je navrhnutý na napĺňanie externých požiadaviek vrátanie kódexov, vydaných Medzinárodnou federáciou farmaceutických výrobcov a asociácií (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations), Americkou asociáciou pre farmaceutický výskum a výrobcov (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) a Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (European Federation of Pharmaceutical Industry Associations).

Dohľad

Viceprezident pre etiku a compliance podáva správy výboru predstavenstva spoločnosti Lilly pre verejnú politiku a dodržovanie predpisov, a tiež generálnemu riaditeľovi. Táto osoba vyvíja, riadi a sleduje program a riadi naše organizácie, ktoré fungujú napriek podnikaniu vo všetkých geografických oblastiach.

Výbor pre compliance a riadenie podnikových rizík, ktorý zahrňuje vedúce obchodné a funkčné oddelenie, zaisťuje dohlaď nad programom etiky a compliance a programom riadenia podnikových rizík. Viceprezident pre etiku a compliance predkladá štvrťročne správy o oboch programoch tomuto výboru a výboru správnej rady pre verejnú politiku a dodržovaniu predpisov. Správna rada každoročne obdrží správu o stavu dodržovania predpisov a preskúma plán riadenia podnikových rizík.

Písomné normy

Červená kniha, náš kódex obchodného správania, je prihlásený o zásadách, ktoré riadia naše operácie. Tieto princípy sú založené na 11 podnikových zásadách a sú v súlade s hodnotami poctivosti, dokonalosti a úcty k ľuďom. Naše globálne postupy, štandardy a školenia sú v súlade s kódexom obchodného správania a každý zamestnanec nesie zodpovednosť za bezúhonné rozhodovanie, aby sme si získali a udržali dôveru ľudí, ktorým slúžime.

Vzdelanie a odborná príprava

Vyžadujeme pribežné školenia a vzdelávanie všetkých zamestnancov vo všetkých oblastiach uvedených v Červenej knihe, súvisiacich zásadách a postupoch a platných právnych požiadaviek pre konkrétne funkcie. Zamestnanci v niektorých funkciách a kľúčových rizikových oblastiach môžu dostať cielené školenie.

Komunikácia

Aktívne propagujeme otvorenú komunikáciu na všetkých úrovniach organizácie. Naši zamestnanci chápu, že majú povinnosť ozvať sa, keď majú otázky alebo obavy, týkajúce sa potenciálnych porušení alebo neetického správania sa, ktoré by mohlo poškodiť spoločnosť Lilly alebo našich klientov. Od našich vedúcich zamestnancov sa očakáva, že budú podporovať a presadzovať túto otvorenú komunikáciu. Zamestnanci môžu svoje obavy hlásiť vedeniu, ako aj oddeleniam pre ľudské zdroje, etické zásady a dodržiavanie pravidiel alebo právnemu oddeleniu. Pre zamestnancov a verejnosť všeobecne, v závislosti od miestnej legislatívy, je 24 hodín denne dostupná horúca linka Lilly Ethics and Compliance Hotline online alebo prostredníctvom e-mailu. Na webovej stránke linky podpory tiež nájdete aktuálne lokálne telefónne čísla pre väčšinu krajín, v ktorých je dostupná. V prípade potreby sú dostupné prekladateľské služby a hlásenia sa môžu podávať anonymne.

Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Audit a monitorovanie

Pribežne posudzujeme, vyhodnocujeme, sledujeme a vykonávame audit dodržiavania nášho programu etiky a compliance a súvisiacich zásad a postupov. Nálezy predkladáme vedeniu spoločnosti, miestnym manažérom a výborom pre riadenie a správu spoločností.

Reakcia na potenciálne porušenia

Všetky správy o možných porušeniach vyšetrujeme štandardným postupom. Pokiaľ došlo k porušeniu predpisov, individuálne vyhodnotíme každý prípad a zaistíme príslušné disciplinárne dôsledky. Tiež preskúmavame naše postupy, procesy a obchodné praktiky, aby sme zistili, či je nutné vykonávať preventívne opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu možnému porušovaniu.

Okrem programu etiky a compliance udržujeme samostatné globálne programy ochrany osobných údajov a bioetiky. Náš globálny program ochrany osobných údajov je navrhnutý tak, aby chránil a rešpektoval osobné údaje osôb, ktoré sú vo vzťahu s našou spoločnosťou prostredníctvom našich produktov, mobilných aplikácii, digitálnych služieb a webových stránok. Náš bioetický program je navrhnutý tak, aby chránil práva a zdravie pacientov a účastníkov klinického hodnotenia, ako aj integritu vedy, ktorá stojí za našimi produktmi.

Transparentnosť

Skúsenosti nás naučili, že transparentnosť našej činnosti prispieva k budovaniu dôvery u našich partnerov. Transparentnosť nás tiež chráni pred korupciou a neetickými obchodnými praktikami. Otvorené a transparentné konanie so zainteresovanými stranami nám pomáha zlepšovať spôsob podnikania.

V súlade s politikou spoločnosti Lilly v rámci iniciatívy Transparentná spolupráca sme sa stali prvou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá dobrovoľne zaviedla online register klinických hodnotení. Od roku 2002 uvádza spoločnosť Lilly na www.clinicaltrials.gov klinické štúdie fáze II, fáze III a fáze IV, ktorých je zadávateľom, ktoré vykonáva v rôznych častiach sveta a ktoré začala 15. októbra 2002 alebo neskôr. Okrem toho spoločnosť Lilly začala registrovať všetky klinické štúdie fázy I začaté 1. októbra 2010 alebo neskôr.

Sme tiež presvedčení, že transparentnosť obchodných postupov, ktoré zahrňujú finančné plnenie alebo iné formy poskytovania hodnôt lekárom, je nevyhnutná pre budovanie dôvery. Chápeme, že tieto platby by mohli byť zle vykladané, ak by boli vnímané ako utajené. Preto sme v snahe o pokrok v medicíne podnikli niekoľko krokov vo zverejnení informácii o dôležitých aspektoch rokovaní s kľúčovými partnermi.

Lilly si veľmi cení partnerstvá, ktorá nám pomáhajú v našej práci. Aj vďaka nim môžeme objavovať a poskytovať inovatívne lieky umožňujúce ľuďom žiť dlhšie, zdravšie a aktívnejšie. Naša spoločnosť spolupracuje s pacientskymi organizáciami s ohľadom na prospech pacienta a v súlade s Kódexom správnej praxe Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácii (EFPIA) a v súlade s našimi hodnotami.

Za účelom zvýšenia transparentnosti zverejňuje naša spoločnosť pravidelne zoznam európskych pacientskych organizácii, ktoré podporujeme.

Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Transparentnosť v oblasti prevodu hodnôt zdravotníckym odborníkom a zdravotníckym organizáciám

Inovatívny farmaceutický priemysel v celej Európe sa prostredníctvom prijatia kódexu Transparentnej spolupráce zaviazal zverejňovať informácie o svojich finančných vzťahoch so zdravotníkmi a zdravotníckymi organizáciami.

Najlepšia klinická praxe sa nezaobíde bez odborných znalostí mnohých skupín: klinických lekárov, pacientskych organizácii, akademikov, zdravotníckych organizácii a výrobcov nových liečiv a zdravotníckej techniky. Spolupráca farmaceutického priemyslu s týmito významnými odborníkmi prináša tri hlavné výhody: umožňuje vznik nových liekov, poskytuje celoživotné zdravotnícke vzdelávanie, aby lieky boli využívané zodpovedajúcim spôsobom, začleňuje existujúce liečebné postupy do reality bežného života a prináša pochopenie nenaplnených medicínskych potrieb.

Je dôležité, aby tieto vzťahy boli riadené transparentne, a tak pomohli preukázať, že prvoradým cieľom našej spoločnej práce je prospech pre pacientov. U nás v spoločnosti Lilly si naše vzťahy so zdravotníkmi a zdravotníckymi organizáciami veľmi ceníme a plne podporujeme záväzok Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) zverejňovať podrobnosti o platbách a vykonaných prevodoch hodnôt. Tieto údaje sú zverejňované od roku 2016 a sú každoročne aktualizované.

O Kódexe

Kódex Transparentnej spolupráce Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií - EFPIA (schválený v júni roku 2013) vyžaduje od všetkých členských spoločnosti federácie, aby zverejňovali platby za služby a poradenstvo, ako aj preplácané výdavky na ostatné aktivity, napr. pôsobenie v poradnom výbore konzultantov, pokrytie všetkých nákladov na lekárske vzdelávanie zdravotníkov vrátane registračných poplatkov, nevyhnutného cestovného a ubytovania, prevody hodnôt v oblasti výskumu a vývoja liečiv, granty a dary zdravotníckym organizáciám.

Zákony na ochranu osobných údajov vyžadujú, aby spoločnosti získali od zdravotníckeho odborníka súhlas so zverejnením jeho/jej mena spolu so súvisiacimi prevodmi hodnôt. Pokiaľ zdravotnícky odborník svoj súhlas na zverejnenie neposkytne, spoločnosť Lilly zverejní súvisiace platby a prevody hodnôt v súhrnnej forme bez konkrétnych mien.

Dáta sú dostupné na http://www.aifp.sk/sk/etika-transparentna-spolupraca/.

Ďalšie informácie o kódexe Transparentnej spolupráce nájdete na webových stránkach  Asociáce inovativného farmaceutického priemyslu a akékoľvek otázky týkajúce sa zavádzania kódexu v spoločnosti Lilly prosím smerujte na info_sk@lilly.com.

AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce za rok: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Metodiky zverejnených dát za rok: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

PP-MG-SK-0061