Hlásenie nežiaducich účinkov

Nahláste vedľajší účinok

Ak sa u Vás pri užívaní nášho lieku objavia vedľajšie účinky, povedzte to lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi. Toto zahŕňa akékoľvek vedľajšie účinky, aj také, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Nahlásením nežiaducich účinkov môžete pomôcť poskytnúť viac informácií o bezpečnosti liekov.

Akékoľvek podozrenia na nežiaduce účinky, iné informácie o bezpečnosti alebo sťažnosti týkajúce sa výrobkov spoločnosti Lilly, hláste prosím na bezplatnom čísle 0800 112 122 alebo e-mailom na phv_czsk@lilly.com

Akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: +421 250 701 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Odborné informácie vám poskytne lekársky informačný tím spoločnosti Lilly a môžete ho kontaktovať na e-mailovej adrese medinfo_sk@lilly.com.