Boj proti falšovaniu

Nebezpečenstvo falšovaných liekov

Falšované lieky predstavujú vážne riziko pre verejné zdravie. Nie sú kontrolované regulačnými orgánmi a často sa vyrábajú nelegálne v nehygienických podmienkach. Ich zdroj je neznámy a ich obsah je pochybný. 

Falšované lieky predstavujú nebezpečenstvo pre pacienta, pretože môžu obsahovať toxické zložky, ako je napríklad kyselina boritá, lak na podlahy a olovnaté cestné farby. Nikdy nie sú bezpečné a ich užívanie môže byť dokonca život ohrozujúce.

Falšovanie liekov je bohužiaľ na vzostupe. Celosvetové kriminálne siete vyrábajú a distribuujú falzifikáty zo všetkých hlavných liečebných oblastí a do všetkých zemepisných území, vo viac ako 100 krajinách sveta.

Lilly a jej iniciatívy na boj proti falšovaniu

Spoločnosť Lilly sa zaviazala presadzovať inovácie v medicíne pri zachovaní najlepších štandardov kvality svojich výrobkov s cieľom zaistiť bezpečnosť pacientov. 

Spoločnosť Lilly má za cieľ prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu verejného zdravia. Máme interný globálny tím proti falšovaniu, ktorý vyšetruje podozrenia na falšované produkty spoločnosti Lilly. Máme zavedené postupy na identifikáciu trendov výroby a distribúcie s cieľom zabrániť nezákonnej činnosti.

Jediný subjekt nemôže zastaviť falšovanie. To je dôvod, prečo spoločnosť Lilly spolupracuje s globálnymi vládnymi regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní spoločne s ďalšími farmaceutickými spoločnosťami, aby sa zabezpečila globálna stratégia na boj proti falšovaniu zaisťujúca bezpečnosť pacientov.

Medzitým budeme naďalej podporovať medzinárodné vzdelávacie úsilie spájaním síl s mimovládnymi organizáciami, ako je Svetová zdravotnícka organizácia, Svetová asociácia zdravotníkov a Svetová colná organizácia, aby sme upozorňovali pacientov a zdravotníkov na nebezpečenstvo nakupovania liekov z netradičných predajní.

Internet zhoršuje problém vytvorením anonymného globálneho trhu na obchodovanie s falšovanými liekmi. Je znepokojujúce, že takmer 97 % online predajcov liekov a 62 % liekov zakúpených online nie je legitímnych. S rastúcou technologickou zručnosťou a schopnosťami dnešných falšovateľov je nutné, aby sme spolupracovali s ďalšími organizáciami pri objavovaní falšovaných liekov, zadržiavaní zodpovedných zločincov a ochrane pacientov.

Serializácia - zavedenie ochranných prvkov na obaly liekov.

Dňa 9.2.2019 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, ktorá stanovuje podrobné pravidlá na ochranné prvky uvedené na obaloch liekov vydávaných na lekársky predpis. Toto opatrenie v boji proti falšovaným liekom je platné na území celej Európskej únie.

Ochrannými prvkami lieku sú (I) prostriedok na overenie manipulácie s obalom, ktorý slúži na overenie toho, že s obalom po vyrobení nik nemanipuloval a (II) špecifický identifikátor - dvojrozmerný čiarový kód, ktorý určuje jednotlivé balenie lieku a slúži na overenie jeho pravosti.

Spoločnosť Lilly vložila nemalé investície do svojich baliacich liniek, distribučných centier a IT infraštruktúry, aby podporila túto iniciatívu. Cieľom tohoto úsilia je zabezpečiť, aby si lekári, lekárnici a pacienti mohli byť istí pravosťou liekov, ktoré predpisujú, vydávajú a dostávajú.